Saturday, June 18, 2011

PPS LNTH: PHẬT GIÁO: KINH A DI ĐÀ

Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19.6.2011

Nguyện cầu Chư Phật tiếp độ chư Hương Linh Quân Dân Cán Chính VNCH vị quốc vong thân và đồng bào nạn nhân chiến cuộc vãng sinh cực lạc quốc.