Monday, February 21, 2011

PPS LNTH : GIÒNG CUỒNG LƯU , ngọn lửa Phan Thanh Sơn và cuộc Cách Mạng Hoa Lài tại Việt Nam
Thưa các vị trưởng bối,
Thưa các anh chị,
Cùng các bạn,

Ngọn lửa tranh đấu cho tự do, chống áp bức, đòi hỏi dân chủ và dân quyền đang từ Trung Đông lan tràn về Châu Á. 
Ngọn lửa của Kỹ Sư Phan Thanh Sơn tại Đà Nẵng đã, đang và sẽ là tác nhân cho việc bẻ gãy gông cùm Cộng Sản tại Việt Nam.

Xin thân kính mời các bậc trưởng bối, các anh chị và các bạn thưởng thức PPS "GIÒNG CUỒNG LƯU" ,  sáng tác và trình bày bởi  hai nhạc sỹ Việt Dzũng và Nguyệt Ánh, được LNTH  linh họa với những hình ảnh đau thương cũng như phản kháng mãnh liệt của đồng bào trong nước.

Rất mong các vị hoan hỷ giúp tay phổ biến để có thể thêm phần kêu gọi, đôn đốc , làm tăng thêm ý chí tranh đấu của thế lực trong nước vùng lên.  Chỉ như thế thì năm tân Mão này mới có thể thực sự là năm hội ngộ của người Việt Nam trên tòan thế giới trên quê hương Việt Nam Tự Do, Độc Lập .
Trân trọng,
LNTH